Tertib Acara Peresmian Tugu Manik Raja

                                                Tertib Acara Peresmian Tugu Manik Raja
                                                   Rianiate, Tgl 20 s/d 22 Desember 2016

A. Selasa, 20 Desember 2016 (di Mala Toruan/di Tugu)
Pukul 07.00 - 07.30 Wib Persiapan/Pengecekan tempat di Mala Toruan/di Tugu
Pukul 07.30 - 08.30 Wib Pengguntingan Pita/Penandatangan Prasasti (di Komplek Tugu)
Pukul 09.00 - Selesai  - Sulang Bao/galang paniaran
                                    - Tortor Suhut

B. Rabu, 21 Desember 2016 (di Siigar-igar Lokasi Tugu)
Pukul 07.00 - 07.30 Wib Persiapan/Pengecekan tempat
Pukul 07.30 - 08.30 Wib Mamborothon Hoda
Pukul 08.30 - 09.30 Wib Kebaktian
Pukul 09.30 - 10.30 Wib Kata-kata Sambutan

1. Kata Pembukaan dari Protokol
2. Laporan Ketua Panitia Peresmian
3. Kata Sambutan/Pemaparan Proses Pembangunan Tugu Manik Raja dari Ketua Pembanguan
4. Kata Sambutan Ketua Umum yang mewakili bonapasogit (Ketua Pelaksana)
5. Kata Sambutan dari Ketua Umum Marbona se-Dunia (Ketua II)
6. Kata Sambutan dari Bupati Samosir
7. Photo Bersama

Pukul 10.30 - 12.00 Wib Manortor
8. Tuani Gondang/Suhut
9. Boru Manik Raja, Bere dohot Ibebere
10. Raja Adat

Pukul 12.00 - 13.00 Wib Makan Siang (Hiburan)
Pukul 13.00 - Selesai Manortor
11. Muspida Kabupaten Samosir
12. Tulang/Hula-hula
13. Tortor/Panantion Manik Raja (diatur tersendiri)

C. Kamis, 22 Desember 2016 (di Mala Toruan)
Pukul 07.00 - 08.00 Wib Persiapan/Pengecekan Tempat
Pukul 08.00 - 09.00 Wib Mangalahat Horbo
Pukul 09.00 - 12.00 Wib Manortor/Panattion
1. Tortor Suhut
2.Haha Anggi (Saribu Raja/boruna, Limbong Mulana/boruna, Sagala Raja/boruna, Silau Raja/boruna)
3. Raja Adat
4 Tortor Panattion Manik Raja (diatur tersendiri)

Pukul 12.00 - 03.00 Wib Makan Siang (hiburan)
Pukul 13.00 - 16.00 Wib Manortor/Panattion
5. Lanjutan Tortor/Panattion Manik Raja (diatur tersendiri)
6. Undangan
7. Naposo Bulung
Pukul 16.00 - 17.00 Wib
8. Hiburan
9. Raja Adat

Pukul 17.00 - selesai Penutup


Panitia Peresmian Tugu Manik Raja
Ketua Pelaksana: Drs. Kampu Manik, MM
Sekretaris 2: Sahat RT Sirait, SE

Catatan:
1. Setiap monortor maksimal 3 gondang
2. Jambar mangihut
3. Urutan Tortor/Panattion Manik Raja sesuai pendaftaran pada panitia
4. Jadwal sewaktu waktu dapat berubah
Read More

Sidalian

"Horbo ni Poriaha
Manggagat di robean
Molo roha soada
Godangma sidalian"

Di sada tikki, sangga mangaso huhut mangopi di sada kode kopi di Siantar di pardalanan mulak sian huta tu Medan, tarbege ahuma didok sahalak amanta na tongon hundul di atas karosi na marhombar balok tu karosi hundulannamima songon on: "Ai memang holan hata sidalian do adong di kamusni! Satongkin satongkin marsidalian! Molo na so boi, didok, asa binoto!" Ndang apala binoto ise na marsidalian jala aha sidalianna, alai na dapot nidodo sian panghataion nasidai, tung sudado roha nasida di sidalian ni dongan nasida parsidalian maos i.Sidalian ndang holan uhuman alasan, alai alasan na mamintori diri do i. Halak na sai marsidalian ima na so hum-roha manang na so tarjalo rohana dicap sala manang siose padan.
Adong piga piga rumang ni sidalian. Na parjolo, marsidalian tu diri sandiri. Na songon on jotjot masa di na manundarnundar parkarejoan. Na paduahon, na mamintori diri marhite na mandiordiori alus na hira tarjaloroha ni dongan, isarani dalan macet, udan por, manang songgot manombo tukkol. Molo on, nang pe tong dang denggan, ndang apala manalahon dongan di sidalian i.

Na patoluhon, sidalian na masitugantuganan. Ibana do na manguduk laho mangulahon alai dipasahat tu halak. Molo tiba tingkina pertanggungjawaban, ibana cuci tangan jala manalahon donganna. Songon ima tong didok dongannai, masitugantuganan. Sidalian on tarlumobi masa tu angka siulaon manang sikarejoan.

Sidalian na paopathon ima na masipabalibalihan di hasalaan dohot tanggungjawab. Molo sidalian on nunga saumur portibi masa. Dung tarjergot si Adam mamangan parbue ni hau na di parsitongaan ni Porlak Eden i, manigor jalo do ibana marsidalian mangalusi sungkun sungkun ni Debata: "Boruboru na nilehonMi do mangalehon tu Ahu, sian i gabe hupangan". Ro si Hawa mandok: "Ulok i do mangelaela ahu".

Alani, na mangose padan jala mangihutma na marsidalian do hape dosa ni jolma na parjolo sahali. Tu dosa na marsidalian i, sahatma uhum ni Debata: Adam (hir hodok mandiori ngolu), Hawa (Hansit parniahapan manubuhon ianakhon), dohot ulok (manjirir butuhana di atas ni tano).

Alani unangbe hita marsidalian, masitugantuganan, manang manginsugut sian angka tanggungjawab dohot kewajibanta. Taparhamaolma angka padan, tanggungjawab, dohot kewajiban i mangihuthon na marsitutu jala marsiadusiadu di angka situhuhon asa ro pasupasu jala tubu ngolungolu.

Na parpudi, dohonontama songon nidok ni umpasa;
"Horbo ni Gompar Tanduk
Maninggala di balian
Molo dung do niunduk
Sitokkama marsidalian"
Read More

Hamoraon Hagabeon Hasangapon

Hamoran, hagabeon dan hasangapon merupakan sebagian tujuan hidup orang Batak.

1. Hamoraon : kekayaan
Meraih kekayaan umumnya diinginkan setiap orang.
Orang Batak dulu umumnya mempunyai anak sekitar 6 s/d 10 orang bahkan dapat lebih banyak.
Dalam keseharian orang Batak menghadiri acara ulaon (kegiatan) adat dan dapat bertindak sebagai tuan rumah (suhut).
Tentu saja diperlukan dana untuk aktifitas keluarga dan acara ulaon adat.
Hal ini sangat mendorong orang Batak menjadi rajin bekerja.
Pergi kesawah sebelum matahari terbit dan pulang menjelang matahari terbenam suatu hal yang mendarah daging. Dari menjalankan kehidupan secara sederhana dan peningkatan harta dari waktu ke waktu akhirnya terbuka peluang untuk menjadi kaya.
Orang tua mengerahkan segala kemapuannya untuk menyekolahkan anak sampai setinggi-tingginya (da ingkon marsikkola satimbo-timbona).
Pendidikan salah satu faktor untuk mendapat pekerjaan yang baik dan pada gilirannya akan berusaha menjadi kaya.
Jika ditempat tinggalnya kecil peluang untuk mengembangkan diri secara ekonomi orang Batak umumnya giat merantau.
Motivasinya meningkatkan taraf hidup dan pada waktunya kemudian berusaha menjadi kaya.2. Hagabeon : berketurunan
Setiap keluarga mengidamkan mempunyai anak bahkan kelak bercucu.
Khusus orang Batak ada yang spesifik yaitu seseorang dapat 'berganti' nama dua kali. Orang mengawali penyapaan bukan dengan menyebut namanya (hal ini bahkan pantang) melainkan misalnya nama anak sulungnya Andreas maka orang menyapanya Ama ni Andreas dan istrinya disapa Nai Andreas
Selanjutnya kalau sudah bercucu berdasarkan nama cucu laki2 yang paling besar mjsal namanya Paulus maka sapaan kepada orang yang sudah bercucu tersbut Ompu Paulus
Mempunyai anak (GABE) apalagi mempunyai cucu adalah suatu harta tak ternilai sekaligus meningkatkan status sosial dalam konteks adat

3. Hasangapon : kehormatan, terpandang
Tumpuan pertama untuk mendapat hasangapon adalah filsafat hidup orang Batak yaitu Pantun Hangoluan, Tois Hamagoan (sopan awal kehidupan, sombong awal kehancuran)
Penerapannya diawali pada kekerabatan (partuturan/partondongan) yang tercakup pada Dalihan Na Tolu yaitu manat (cermat) mardongan tubu, somba (hormat) marhulahula dan elek (bujuk) marboru.
Manat, somba, elek adalah bagian dari holong (kasih).

Kekerabatan Sihalsihal adalah kekerabatan diluar Dalihan Na Tolu artinya tidak dongan tubu, tidak hulahula dan tidak boru.
Hubungan kekerabatan yang keempat ini menimbulkan istilah "Dalihan Na Tolu Paopat Sihalsihal".
Sihalsihal juga mencakup hubungan yang bukan kekerabatan yaitu pardonganan (perkawanan) misalnya dongan sahuta (tetangga), dongan sapunguan (teman seperkumpulan), teman satu tempat kebaktian, teman sekantor, teman berbisnis dll.

Makna harfiah Dalihan Na Tolu adalah tiga batu tungku dan sihalsihal adalah baru tambahan yang berguna sebagai batu penyela jika ukuran periuk, kuali lebih kecil dari ruang diantara tiga tungku agar kedudukan periuk, kuali tetap mantap.
Rajin menghadiri acara ulaon adat merupakan perbuatan yang terpuji.
Perlu digarisbawahi itu hanyalah suatu acara. Menjalankan hidup keseharian sesuai adat diantara orang Batak itulah yang utama.
Untuk sesama yang bukan Batak banyak prinsip-prinsip adat Batak yang dapat diterapkan.

Jika hal-hal yang diuraikan diatas dilaksanakan maka jalan untuk meraih hasangapon terbuka lebar..
Sebagai penutup selain filsafat kehidupan "Pantun Hangoluan Tois Hamagoan, Manat Mardongan Tubu, Somba Marhulahula dan Elek Marboru juga ada Lampiran yang berisi Poda, Umpama dan Umpasa yang berkaitan dengan Hamoraon Hagabeon Hasangapon
Karya sastra ini adalah suatu proses buah kearifan ompunta sijolojolo tubu (nenek moyang) yang berlangsung ratusan tahun.
Read More

Tugu Na Mangolu Dohot Tugu Simin

Aha ma lapatan ni: Tugu na mangolu dohot Tugu Simin?

Hata Tugu Namangolu marmula siala torop halak hita mambahen tugu ni ompungna marmenong-menong hape godang dope sian angka sisolhot na hurangan manang na ringkot siurupan.

Gabe adong ma hata namandok dibaen nasida pe tugu ni ompungna i holan asa tarbarita do ompu nasida ndang adong panghorhonna tu na humaliangna.Dungi ro ma roha ni angka natua-tua mandok molo songon i nama ba denggan ma Tugu Namangolu dibahen nasida.
Tarsongon dia ma tugu namangolu i ?

Ragamna pajongjong parsikkolaan, "bea siswa", patupa MCK dohot lan na asing na boi dipangke jala manghorhon nauli tu angka nahumaliangna.
Ai molo tugu na somal i hurang do panghorhonna.

Tarsongon i ma pangantusionku. Ditambai angka dongan majo
Mauliate
Read More

Punguan Masitariparan Holong

Aha do astuan ni punguan i ale amang dohot ale inang ?
Molo taokui do godang ni na hinangham ni punguan i ?
Boasa pola ingkon manitip hita di angka guguan?
Boasa pola godang sidalianta?
mandok ndang?
Molo dipatama martangiang deba sian hita mandok
ndang huboan kassangku
ndang tio soarangku
tongon batuhon ahu
ndang fit, hurang gopas pamatangkuBoasa pola godang sidalianta?
ndang mandohoti punguan
tadok sibuk, godang ulaonhu
ise ma nuaeng sian hita naso sibuk atehe?

Hape ia dung masa angka namasa hamaolon  manang sitaonon di keluarganta
gabe tarpaksa ma didok BPH punguan “sidalian  na marsaor gabus”
Na holan pajagarjagarhon sambing asa unang maila hasuhuton
sasintongna ingkon parsidohot ma hita nian di ganup gulmit ni  punguan
asa boi tahilala hinatabo dohot hinauli ni na marsitariparan holong dipunguan
Read More

Poda Ni Habatahon

Mimbar tungkap ni tuak, mimbar do nang daina, muba laut, muba do ugarina. Muba dolok, muba duhutna, muba luat muba do uhumna. (adaptability)

Anduhur pidong toba siruba-ruba pidong harangan, halak na padot mangula ido na bosur mangan. (work hard and smart)

Tinallik dulang tampak dohot aekna. Pinungka hata (ulaon) unang langlang di tagetna (sense of closure)

Anduhur pidong jau sitangko jarum pidong muara, gogo sibahen na butong tua sibahen na mamora, roha unang soada. (competencises)

Ijuk di para-para hotang di parlabian, na bisuk nampuna hata na oto tu pargadisan (knowledge workers)

Manggual sitindaon mangan hoda sigapiton, tu jolo nilangkahon tu pudi sinarihon (360o leadership)
Ingkon manat marpiu tali, ingkon pande marjalin bubu, ingkon manat mangula tahi, ingkon pande mangula uhum. (planning and execution)

Pege sangkarimpang halas sahadang-hadangan, rap mangangkat tu ginjang, rap manimbung tutoru halak namarsapanganan. (teamwork)Sampilpil dirobean, Harambir dinahornop
Marungkil panghilalaan, Mangampir hona sorop
Patuan ma pargomgom, Pangaletek diliang huta
Paian ma angka holong, Mangelehelek dongan sahuta

Sanggul ni pardolok, Meleng-eleng marbane-bane
Sungguli na so satolop, Bereng-bereng na marnene-nene
Sampilpil dirobean, Hariara ma partungkoan
Manimbil gabe agoan, Molo dosroha ido na dapotan

“Raja ihot ni uhum, Mamora urat ni hosa”
On ma tondi-tondi habatahon na jotjot ditoishon halak batak.
Ingkon on do pangantusion na sintong taringot hamoraon dohot hasangapon I.
Hamoraon asa gabe urat ni hosa, ndada ala ni godang ni arta.
Urat ni hosa ima panarihonon tu angka dongan.
Hasangapon gabe raja asa gabe ihot ni uhum, manarihon angka na gale, ndada naeng mangasangi, patudu-tudu botohon.
Alai di hasangapon I, naeng ma gabe pangondian ni angka na gale.
Jadi unang sala hita mangantusi tondi-tondi ni halak batak taringot tu hamoraon, hagabeon dohot hasangapon.
songon tudos-tudos muse mandok:
Hotang sasa singgaran , bahen pangarahut ni ruma
Dos do raja dohot namora , pature adat di bagasan huta
“Rundut bonang, idaon tu punsuna. Litok aek idaon tu soksokna”
Rundut roha, idaon tu haporseaonna. Ia disi artam, disi do roham. Molo haporseaonna do artana, disi ma rohana.
Boi do “bonang i” padengganhon dirina sandiri? Holan idaon do na rundut i manang na patureon.
Tung uli do pandohan ni natuatua na parjolo. Parjolo, Asa malo marnida akar ni sadasada parsoalon, Paduahon, Nenget mandok asa marnida alai laos disi do dalan mangurupi. Patoluhon, Ala ditaringoti sadasada persoalan isarana di punguan, memang di parsamean alai mulak muse do tu sasahalak dungi tu keluarga.
Molo didok halak Batak, ida jo anggiman, madabu sian lereng! Ndada holan mangida maksudna, alai mangurupi. Tutu, jolo didida ma antong, asa boi urupanna. Boti, taida ma (angka na rundut i), dungi taurupi.
Gok tabe jala Horas di hita!
Read More

Makna Bangunan Tugu Manik Raja


1. Tangga atau Lantai sebagai Pondasi
Lima (5) tangga sebagai Tugu yang mengandung makna bahwa anak Guru Tatea Bulan (Naimarata) ada lima (5) yaitu:
- Raja Uti (anak pertama)
- Saribu Raja (anak kedua)
- Limbong Mulana (anak ketiga)
- Sagala Raja (anak keempat)
- Silau Raja (anak kelima)

Kelima keturunan Guru Tatea Bulan ini menjadi cikal bakal marga-marga Naimarata dimana Silau Raja anak paling bungsu dari Guru Tatea Bulan dan merupakan anak dari Manik Raja

2. Bangunan segi empat dimana tiap sudut berbentuk tiang yang melekat ke kubus menggambarkan bahwa anak Silau Raja adalah keturunan Guru Tatea Bulan (Naimarata) paling bungsu yang memiliki keturunan (4) anak yang selalu bersatu dan Manik Raja merupakan anak yang kedua, setelah Malau Raja (Abang), dan adiknya Gurning Raja dan Ambarita Raja

3. Bangunan bulat berbentuk Tiang besar berdiri diatas kubus mengandung makna yaitu:

  • Salah satu tiang/sudut kubus adalah Manik Raja keturunan Silau Raja sepakat dengan tekad yang bulat telah Pados Tahi asa Satahi Saoloan laho mambahen Tugu Parsadaan dohot Yayasan Manik Raja
  • Bulat, selain maknanya sepakat dengan tekad yang bulat laho Pados Tahi juga menggambarkan bahwa keturunan Manik Raja memiliki pendirian yang kuat, berbudi pekerti dan jujur

4. Tiga (3) tiang tinggi berbentuk gepeng dan tiga (3) pengikat bangunan tiang mempunyai makna:

  • Dalihan Natolu yang merupakan filosofi orang Batak bahwa keturunan Manik Raja selalu Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubu dan Elek Marboru
  • Sedangkan tiga (3) pengikat bangunan tiang menggambarkan bahwa keturunan Manik Raja, Boru, Bere dohot Ibebere na tetap teguh dan terikat terhadap Adat Batak (Dalihan Natolu) sesuai yang telah diwariskan nenek moyangnya

5. Bangunan cawan diatas tiga (3) tiang yang tinggi memiliki makna bahwa keturunan Manik Raja percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, mensyukuri apa yang telah dimiliki dan menghormati para leluhur sesuai keyakinan dan kepercayaan masing-masing
Read More

Undang Panitia Pesta Peresmian Tugu Manik Raja

Horas
Bersama ini kami Panitia Pesta Peresmian “Tugu Manik Raja” mengundang
Bapak/Ibu/Sdra/I, agar sudi kiranya meringankan langkah untuk menghadiri
Pesta Peresmian “TUGU MANIK RAJA” yang akan dilaksanakan pada:

Hari: Selasa, Rabu, Kamis
Tanggal: 20 Desember 2016 s/d 22 Desember 2016
Jam: 08.00 s/d selesai
Tempat: Sigarigar-Rianiate Samosir

Demikian Undangan ini kami sampaikan, atas partisipasi, bantuan dan doa
restu untuk terlaksananya pesta peresmian tugu tersebut, kami ucapkan
terimakasih.


PANITIA PESTA PERESMIAN TUGU MANIK RAJA
Ketua Umum: B . Manik, SH
Sekretaris Umum: Ir. J. Manik
SUSUNAN PANITIA PESTA PERESMIAN TUGU MANIK RAJA

PENASEHAT:
1. Ny.Ir.T.B.Manik br.Silitonga (Op.Phoebelux)
2. T.Manik/br.Sinurat (Op.Andro)
3. P.Manik,SH,MH/br.Sihombing(Am.Hans)
4. Drs.M.R.Manik,MM/br.Gultom (Op.Neumerin)
5. B.Manik/br.Simbolon (Op.Elia)
6. M.Manik/br.Sirait (Op.Andre)
7. R.Manik/br.Simamora (Op.Arabella)
8. Drs.M.Manik/br.Tambunan (Op.Jenn)
9. St.HS Manik/br.Manalu
10. S. Manik/br.Sitanggang(+) (Op.Algo)
11. St.M. Manik,BA/br.Sitanggang (AmParni)
12. Dolok M.Manik/br.Rajagukguk (Am.Ira)
13. A.G.Manik,SH/br.Sitorus (Am.Lois)
14. S.Manik.SH/br.Manurung (Am.Bram)
15. B.Manik/br.Sitanggang (Op.Vetrysia)16. Sahairudin Damanik, Saribudolok
17. M.Manik,SE, Medan1. KETUA UMUM: BosmanManik,SH (A.Intan). Medan
2. Wakil Ketua Umum I: Drs. M.Manik Op.siGabriel).Jakarta
3. Wakil Ketua Umum II: Ir.Tagor Manik (A.Wiwi). P.Siantar
4. Wakil Ketua Umum III: Hendri Damanik SH,MH Tanjung Balai
5. Ketua Pelaksana: Drs. Kampu Manik, MM. Samosir
6. Wakil Ketua Pelaksana I: S.Manik (Op.Mangandar)
7.WakilKetua Pelaksana II: A.Agus Manik


1. SEKRETARIS UMUM: Ir. JhonManik (Am.Arthur) Medan
2. Wakil Sekretaris Umum: Drs.Paris Manik, MM (Am.Valentiono). Samosir
3. Sekretaris I: Sumanjohan Damanik
4. Sekretaris II: A.Ulina Sirait
5. Sekretaris III: Drs.G.T.Manik/br.Manurung (Op.LionelCedric) Jakarta
   Dan ditambah seksi lainnya

Read More

Mubauba Do Sude Gabe Otik

Mubauba Do Sude Gabe Otik


Di pardalanan ni ngolu ni jolma dohot bangso
sai marhusor do tingki dohot hinagiotna,
sai marhusor angka na masa dohot parsorionna

Molo marhusor do politik, jotjot gabe dipapeolpeol otik
Molo marhusor do ekonomi, jotjot gabe disangkui otik
Molo marhusor do haporseaon, jotjot gabe disangkui sahit na otik
Molo marhusor do paradaton, jotjot gabe dipapeol jambar saotik
Molo marhusor do sundut, jotjot do mago tarombo ni punguan na saotik
Molo marhusor do holong, jotjot gabe ngali panghilalaan dohot parrohaon pe otikMagulang ma mata ni ari dohot pangidoanna
Maguling ma bulan dohot hinaulina
sangombas do hamubaon ni roha, ruhut dohot pangalahona
Marlaho ro do angka na bisuk, pangituai, panggomgomi dohot raja
Didok na deba holan sada do na tongtong, i ma na margoar “angka na pinarhagiotna be".
Boha do tahe pikkiran dohot pandokta be?
Read More

Boa boa Habotni Roha

Boa boa Habotni Roha

Nunga dijou Tuhanta, ima Amang Banuaraja Manik mantan Duta Besar penuh Cuba dan Ketua Umum Manik Raja,boru,bere dan ibeberena (Marbona - se Indonesia/Dunia)
Monding, Sabtu 1 Oktober 2016 pkl 22.30 wib di Rs. Cipto Mangun Kusumo, jala I jadwalhon lao tu udean di ari Selasa 4 Okt 2016 di San Diego Hill
Asa ta boan tu bagasan tangiangta, anggiat dijalo Tuhan Yesus di siamunNAI, jala keluarga dilehon hagogoan-pangapulion.Saluhut parhobas, Anggota, Moderator/Admin  Manik Raja pasahathon habot ni roha tu Amang Banuaraja Manik
Sai anggiat tumibu tarapul rohani sude pinompar na tinadikkon ni amangtua na tahaholongi i.

Songon ni dok umpasa ma dohonon nami:

“Tombak ni Simalungun ma ninna parsobanan ni Simamora, sai salpu ma di hamu na lungun, sai ro ma angka si las ni roha”

Di sude angka hata nauli nadenggan, angka poda, hata apul-apul, nang tangiang muna i tutu sai unang mai muba sai unang ma i mose.
Sai Tuhanta ma namandongani hita di ganup ingananta nang angka ulaonta pe.
Read More

Tungkot Balehat dan Tungkot Tunggal Panaluan

Tungkot Balehat dan Tungkot Tunggal Panaluan

Patung perunggu berukuran besar menghiasi pelataran Museum Batak di Balige, tepatnya di tepi Danau Toba, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara
Bagi seorang Raja tidak menggunakan tongkat Tunggal Panaluan seperti pada patung ini, tapi Tongkat Balehat (Malehat) Raja.
Dan yang disandang disebelah kiri bukan Sahan, tapi Piso Halasan.
Patung ini selayaknya mewakili Datu Sakti yang ada di Tanah Batak jaman duluTungkot Balehat adalah tongkat yang disajikan untuk kekuatan/karisma, wibawa seseorang, tongkat ini tidak lebih dari ukuran 4 hasta dan tidak kurang dari 1 hasta yang biasanya di letakkan dibale-bale, kurang identik dengan PALEHAT atau Malehat.
Tungkot Balehat pemakaiannya biasanya di samping seorang orang pintar (spritual) yang duduk di atas singgasananya untuk memperkuat kebatinannya.

Tunggal Panaluan (Asal kata dari Tunggal Panoluan) biasanya di pakai seorang kuncen (juru kunci) Partondion sebagai penuntun dan pembuka satu ulasan kegiatan sakral.

Perbedaan Simple kedua tongkat:
1. Ukuran  Tunggal Panaluan lebih panjang daripada Tungkot Balehat,
2. Tungkot Balehat disajikan untuk kekuatan pribadi sedangkan Tunggal Panaluan untuk umum.
3. Tunggal Panaluan berasal dari sejarah mitologi  Dalihan Natolu sedangkan Tungkot Balehat berasal dari kekuatan majis yang Punya Spritual,
4. Tunggal Panaluan tidak bisa bersambung sedangkan Tungkot Balehat bisa disulutkan dengan serangkaian pedang (tombuk lada) atau tombak kecil, Tunggal panaluan yang ada kita dapat bersambung-sambung itu hanyalah souvenir (hiasan) bukan tunggal panaluan yang mistis dan dinamis.
5. Dari Tunggal Panaluan rangkaian ukirannya dari rangkaian mahluk hidup yang utuh, sedangkan Balehat tidak serumit Tunggal Panaluan.
6. Tunggal Panaluan Siapa aja bisa memakai asalkan dia jadi Panutan orang, sedangkan Balehat harus ada garis keturunan atau hubungan darah.
7. Tungkot Balehat ritualnya dengan pendekatan diri pada pencipta (semedi), sedangkan  Tunggal Panaluan riitualnya membacakan syair pembuka dan penutup.
Read More

Pesta Gondang Naposo

Pesta Gondang Naposo

Pesta seperti ini biasanya digelar berhari2, bisa sampai seminggu dan setiap hari penuh dengan gondang dan tortor. Semua tamu sudah diatur harorona, ada jadwal masing-masing, pada hari ke berapa hula-hula, kapan boru, kapan bona ni ari.

Yang tak pernah dilupakan adalah, selalu ada waktu khusus untuk para naposo. Tentu saja, sebagai naposo "etter etter hatiha i", tortor naposo itulah bagian yang paling disukai.

Pada acara gondang naposo, anak-anak gadis berderet manortor seperti di foto itu. Jumlahnya bisa lebih banyak, 20 atau 30 orang.

Kalau ada gadis cantik di antara para panortor itu, seperti beberapa gadis yang ada di poto ini maka para doli-doli pun mengambil ulosnya masing-masing dan turun manortor.

Bagi doli-doli yang serius mau mangoli, akan tampak jelas tanda-tandanya, yaitu di ujung jari tangannya dia memegang setangkai daun beringin. Sambil manortor, si doli akan berusaha menyematkan daun beringin itu ke sanggul rambut gadis na tinodo ni rohana.Yang menarik dari atraksi tortor seperti ini adalah, tortor ini bukan tortor main2. Di dalamnya terkandung sebuah konsekuensi seumur hidup. Sejauh yang sering kita lihat waktu itu, apabila si gadis bersedia rambutnya disemati daun beringin oleh seorang pemuda, artinya adalah dia telah bersedia dipersunting oleh pemuda itu. Begitu juga sebaliknya, seorang pemuda harus bertanggungjawab apabila dia berani menyematkan setangkai daun beringin di sanggul seorang gadis.

Seperti itulah aturannya, namun Begitulah aturan yang berlaku dan tidak ada yang main-main menganggapnya nggak serius.
Jika si anak gadis tidak menginginkan pemuda yang mendekatinya dengan setangkai daun beringin, dia akan menari sambil manjauh, menghindar tanpa mempermalukan, ... bagian itu pulaklah yang paling menarik ditonton. Lebih heboh lah dari accara Take me out.
Read More

Adat Dinamarujung ngolu (mate)

Adat Dinamarujung ngolu (mate)


Acara Dinamarujung-ngolu (mate) asa adong songon bahan masukan diangka dongan namanghaporlu-hon. Ai adong do tingkata-tingkatan ni namate jala hombar tu tingkatan i do Acara/Adat sibahenon, ima:

1. Mate Dibortian
berarti disi tubu sibayi nunga mate, dang sanga tardidi nahinipu, anggo songon i do parmatena dang pola dipaboa tu angka tutur, boima sahatopna dikubur.

2. Mate posoposo/Mate dakdanak
Marumur 1 bulan – 8 bulan jala nunga tardidi, boima dipaboa tu angka tutur dohot tu Pangula ni Huria, jala dang pola marborngin asa dikubur.

3. Mate Bulung
Umur 9 tahun/remaja sahat tu dewasa alai dang dope hot-ripe, dipaboa ma tu angka tutur dohot tu Pangula ni Huria, boi ma dibaen dijabu Acara mandok hata apul-apul jala boi do Tulangna mangaean ulos, digoari ma i lagelagena dang ulos saput, lao siboanon ni berena i tu tano. Molo mate dung dewasa jala nunga adong resmi Hamletna (tunanganna) digoari ma Hamletna i, mabalu-tindang.

4. Mate makkar (mate matipul) sitadingkon natarpusuk/Alang
Berarti mate manadingkon dakdanak na-gelleng-gelleng (Nasioksiok), anggo sisongon on dang pola dope mambaen adat, dang pola maralaman dohot marhata Adat Dalihan Natolu, alai boi do tu alaman alai jolo dialap hata ala ni situasi tempat.
Dinasongon on mardalan ma Tujung (ulos sibolang) dohot ulos saput (sibolang) dang pola maracara Marhata Adat Dalihan Natolu. Molo Ama namate didok ma ponggol ulu, molo Ina namate didok matompas-tataring. Molo Ama namate, Tulangna mangalehon lagelagena (saput) ulos sibolang. Hula-hula na (par-boru) mangalehon Ulos Tujung (ulos sibolang) ni boruna. Anggo ulos tutup batang dang pola dijouhon, boi dibaen sendiri, ulos sibolang manang ragi hotang ditutuphon songon i diatas batang i. Mulak sian udean ditorushon do acara mambuka tujung, namambaen tujung i do mambuka tujung i.

Molo Ina na mate, ibotona ma mangalehon saput jala namangalean tujung Simatuana (Natoras ni Ina i manujung Helana) jala deba mambaen Tulang ni Namabalu i ninna mambaen tujung ni berena.
Anggo au berpendapat, dumenggan do Simatuana sandiri mambaen tujung i, alana adong do acara buka tujung dung mulak sian udean, kecuali molo so adong tubu ni na mate i, molo soadong do tubuna boima Tulang mangalehon tujung ai Tulang i do mambuka tujung i. Anggo adat sibaenon di nasongon on,
Partangiangan do goarna, dang pola mardalan parjambaran, dang pola mardalan adat dalihan natolu. Biasana mula sian udean mulak ma tu jabo laos dibaen ma acara buka tujung. Diboan sibungka tujung ma indahan dohot dengke saur, dung pungu sahat dijabu dimulai ma acara buka tujung, jolo martangiang si buka tujung, dungi didok ma, hubungka ma tujung ni Boru/Iboto/Bere-kon, sai Tuhan i ma namangapuli……..Husuapi asa tiur-tiur

5. Mate Sarimatua
Marapaton nunga maranak, marboru, nunga marruma-tangga, nunga adong pahompu, alai adong dope nasohot-ripe ianakkonnai, jadi digoari ma mate sarimatua alai adong dope sisarihononna.
Anggo di Medan nunga godang halak hita mambaen Sarimatua gabe di pangidohon asa gabe si Saurmatua, jala naso boi dope sisaurmatua dipangido asa sisaurmatua. Anggo di au pandapot, hurang suman do pangidoan disongon i, ima pambaen ni Tuhan ba ima tajalo, apalagi anggo dihitaan di Sianjurmulamula, dos doparadaton di sarimatua, saurmatua dohot mauli-bulung, mangkuling do Ogung-sabangunan.6. Mate Saurmatua
Marlapatan nunga hot-ripe sude ianakkonna, marpahompu dianak marpahompu di Boru, secara adat/dohot haporseaon dang siarsakkonon be parmatenai, alai secara padagingon tong do marsak ianakknnai ala marsirang nama dohot Natorasna. Di namate Sarimatua boi do adat nagok apalagi molo Saurmatua, mangkuling ma Ogung-Sabangunan dohot boan (pajuhut) sigagat duhut Horbo Sitingko-tanduk manang gaja-Toba (Horbo silimakae).
Pardalanan ni Adat, Ulos manang parjambaran, songon naung sinurat diginjang i ma. Diatur ma waktu tingki Adat Pandungoi, Ria-Raja dohot Parmompoon/masuk tu jabu-jabu na, dohot mangalean ulos saput, ulos Sampetua dohot ulos tutup batang.
Anggo au mandok, botari ma mulai pukul 18.30 dibahen acara i, asa laos boi geas manogotnai tu persiapan acara ni suhut-bolon dipartuatna manogotnai.

7. Mate Saurmatua-Mauli Bulung
Partuaon nasongonon atung jarang dapot Alana Mate Mauli Bulung borat do syarat-syarat-na:
a. Ndang hea tilahon, dang adong dipajolo pomparannai
b. Marnini/Marnono, Nini = pahompu ni Anakna, Nono = pahompu ni Boruna
c. Denggan-denggan sude ngolu ni Anak/Boruna, dang adong pola be sisarihonon, nga boi hidup biasa/normal jala nga adong sipajoloon.
Di ulaon Adat Mauli Bulung, nga boi ditingkathon sian ulaon Saurmatua, boima ibaen angka bunga-bungana terutama layananan tu sude tamu tarlumobi tu angka Parrajaon ditingkathon ma, jala boi do dihatahon tu angka tutur dang pola dijalo hepeng/santi. Anggo ulos napokok dohot parjambaron songon naung sinurat diginjang-i ma, jala setiap sae manortor angka tutur dijouhon ma jambar juhut natata tu tutur namortor i
Read More

Adat Marmasuk (Marbongot) Jabu

Adat Marmasuk (Marbongot) Jabu

Adat marmasuk (marbongot) jabu, adong 3 macam:

1. Mangihut-ihut tukang
On ma Adat naummetmet, dang pola piga di jou, cukup ma piga-piga halak menurut Suhut, dang pola marsisungkunan, dang pola marhata Adat Dalihan Natolu.

2. Adat Marmasuk (Marbongot) Jabu
On ma Adat naumum, adat menengah, diundang angka Tutur Dalihan Natolu dohot Aleale, jala sibuaton juhutna namarmiak-miak (margoar). Hula-hula, Tulang mamboan dengke simudur-udur, boras sipirnitondi dohot mangalean Ulos Sitorop Rambu.

3. Adat Mangompoi Jabu (Sibagandingtua)
Adat nabalga do namangompoi jabu, boi ma buaton disi sigagat duhut (Lombu sitiotio) alai dimasak/ditutung namargoarnai (dang tata). Biasa jabu dihuta do na di ompoi, alana molo nunga diompoi dang siganison be jabu i, jabu siinganan turun-temurun nama jabu i jala di goari ma jabi jabu Parsaktian. Diadat mangompoi boi ma baenon ni Suhut di jolona Sambong lao manjalo tumpak siang angka tutur jala Hulahula dohot Tulang boi marhara tutur di Ulaon i, mamboan dengke, Ulos dohot boras ni sipirinitondi, ai marhata Adat Dalihan Natolu nama diulaon i, biasa Panungkun dongan Sahuta, dialusi Paidua ni Suhut, dungi marhata liat, marhata sigabe-gabe/hata pasu-pasu/sihoras-horas. Hapeahan/hasahatan ni margoar nabinuat ni Hasuhuton di Adat Marmasuk manang Mangompoi tu jolo ni Tulang ni Suhut do dibaen rapmangadopi ma nasida dohot hulahula (Simatua) ni Suhut.


Read More

Adat di Sarimatua - Saurmatua

Adat di Sarimatua - Saurmatua

Molo Ama Namarujung-ngolu: Ulos Saput (biasanha Ulos Sobolang) sian Tulang ni Amanta Namonding i, Ulos Sampetua (biasana Ulos-Ragidup), ima sian hula-hula ima diampehon tu abara ni Inanta-namabalu i. Ulos tutup-batang (biasana Ulos-Ragidup) sian hula-hula ni Anak Siangkangan rap ma dohot sude hula-hula ni Anak. Ulos natolui ma ulos na pokok, jala jambar tusi sian boan (parjuhut) ni natua-tuai ima: ulu tu Tulang ni Namonding, ihur-ihur tu hula-hula ni Namonding, laos rap ma nasida marbagi dohot hula-hula ni Anak, alai boi do pulik dijouhon hulahula ni Anak pulik (tersendiri) didos ni roha ma i sian ihur-ihur mai. Namargoar (jambar) i natata do dang ditutung kecuali didos ni roha sesuai iklim dohot tempat.

Molo Ina Namarujung-ngolu: Ulos saput (Ulos Sibolang) sian iboto ni Inantai, Ulos Sampetua (Ulos Ragidup) sian simatua (Natoras ni Inanta ni Inanta Namondingi) alai adong do namambaen sian Tulang ni Amantai, anggo au hurang ACC do songoni alana adong do pomparanna. Ulos tutup-batang (ulos ragidup) sian hula-hula ni Anak Siampudan rap ma dohot hulahula ni Anak sude. Ulos natolu ima ulos napokok, jala jambar tusi ima: Ulu, tu iboto ni namonding (hula-hula). Ihur-ihur: tu hulahula ni Anak Siampudan (Namanjabui/bolahan-amak) rap manajalo ma hulahula ni anak sude.Pada umumna di hitaan, na-Sarimatua/Saurmatua mangkuling do Ogung sabangunan, jala adong do Adat Pandungoi, molo Ama marujung-ngolu boru Siangkangan ma Pandungoi, molo Ina namarujung-ngolu boru Siampudan ma Pandungoi diulahoni di borngin parpudi dung jolo dibaen ulos-saput dohot ulos tutup-batang (tortor), marsogotnai ma partuatna.
Di acara adat Padungoi i rap do boru Pandungoi i dohot rombonganna/simatuana/anggi-hahana/edana, jala mamboan juhut namarmiakmiak namargoar, dung sae mangan, manghatai ma, dipangido Boru Pandungoi-i ma angka pangidoanna, ulos suraburuk, cincin, ulos, dll.

Nawajib dilean ima: ulos hande-hande disiamun dohot sambirang, ulos hobahoba, jala diigil Boru-Pandungoi i dope asa dilean ulos dohot di rombonganna.
Dung sae marhata dimulai ma manortor, dipitta gondang, parjolo ma Anak maminta, dungi Boru, dungi Haha-Anggi/paidua ni hasuhuton asa marsiolopolopan, demi menghemat waktu boi ma rap manortor Boru, dongantubu, dongan-sabutuha, dungi dijou ma sude horong Parrajaon.

Dipartuatna i pe marsogotnai songoni ma Acara, alai dumenggan jolo tangiang sian Pangula ni Huria, dungi mangaliat ma Bona ni Hasuhuton, ndang dohot namabalui mangaliat, hundul do ibana diadophon namonding i, dialo-alo boru, dungi tortor ni Boru dialo-alo Parrajaon, dungi na marhahaanggi, ditomu-tomu Boru, demi menghemat waktu sudema rap dohot Boru rap sude dongan tubu, dongan sabutuha ditomu-tomu boru ni suhut, dungi dijou ma horong Parrajaon/Hulahula
Read More

Hepeng do mangalap Hasangapon, Namun bukan berarti uang adalah segalanya

Hepeng do mangalap Hasangapon, Namun bukan berarti uang adalah segalanya

Dalam acara Adat Batak, siapa yang punya hepeng itu adalah panangian atau pengambil keputusan, tidak berarti siapa itu Hula-hula dan tidak berharga jangan harapkan dalam acara pesta adat Batak orang yang tak punya hepeng, itu tidak berarti. Anda tidak percaya..?
Cepat atau lambat anda akan pasti mengalaminya.

Dalihan Na Tolu, Sombah Marhula-hula, Manat mardongan tubu dan Elek marboru.
Semuanya ini berjalan sesuai dengan prosedur tergantung siapa sutradara dan siapa pemain-pemainnya di acara pesta adat Batak.

Tak punya ringgit sitio suara jangan harapkan anda itu dapat memperoleh Hasangapon,
Anda mau dikatakan baik jika hepeng saudara dapat mengalir.
Demikianlah Panggalangon do mula ni Harajaon.

Anda seorang Propesor yang pintar tidak mempunyai ringgit sitio alias Dollar duduk di acara pesta Batak itu tidak berarti, Hasangapon, Harajaon akan hadir diacara pesta adat Batak dibuat seorang Boru yang mempunyai Koceh alias Dollar berlimpah ruah.Memang begitulah Portibi namamilas on, Adong di iba, adong tondong, ima ADAT.
Namun anda jangan lupa, uang itu bukan berarti SEGALANYA.

Botima...
Read More

PANGALAHO (Kelakuan)

PANGALAHO (Kelakuan)

Dunia yang semakin maju, ternyata banyak juga membawa ketakutan baru. Sebut saja salah satunya virus flu babi yang seakan lahir begitu saja. Padahal dari mulai jaman Amani Sursar digendong sampai masa tuanya, Amani Sursar tidak pernah saling menyakiti dengan pinahan. “Virus massam apa pula itu? Kalo babi flu mungkin pernah tapi kalo flunya babi menular ke manusia, bingung aku memikirnya,” gerutu Amani Sursar.

Nah.. dari sanalah humor ini berawal. Saat Amani Sursar mengajak helanya ke Lapo Sonang di Ibukota Nagori Portibi Na Gurgar, dengan tancap gas Amani Sursar langsung memesan sangsang B Dua. Hela ni Amani Sursar yang kebetulan bukan halak hita terkejut melihat menu yang dipesan Amani Sursar.“Amang, B Dua itu daging babi ya?” tanya Hela Amani Sursar.

“Ya..lah..! Enak ini Helakku!”

“Kelihatannya sich enak..! Tapi apa Amang ngak takut kena virus flu babi? Sekarang kan lagi musim menularnya virus flu babi?” tanya Hela Amani Sursar.

“Ahh.. flu massam apa itu? Dari sejak dakdanak sampai matua aku mamahan babi, ga pernah aku terkena flu karena babi!” jawab Amani Sursar.

“Tapi virus itu berbahaya Amang, kalo tertular bisa bikin meninggal,” kata Hela ni Amani Sursar.

“Ahh.., itu hanya isu saja. Hanya ada satu yang berbahaya dari babi kalo menular ke manusia,” tolak Amani Sursar.

“Apa itu Amang?” tanya Hela ni Amani Sursar.

“Jangan sampai menular PANGALAHO na i..!!!!” jawab Amani Sursar.
Ha…ha…hah…..!!!!!!!!???????????
Read More

Dang Tumangon Tuhalak Adong Do Hita

Dang Tumangon Tuhalak Adong Do Hita

"Dang Tumagon Tu Halak Adong Do Hita" adalah suatu metoda penyampain yang dibuat oleh pengusaha-pengusaha Batak dalam perdagangan atau bisnis terutama untuk mencari simpati konsumen di kalangan etnik Batak . Ungkapan tersebut biasanya terjadi di daerah yang mana penduduknya diketahui banyak orang Batak dan memang konsumennya banyak orang batak.

Namun hal itu juga terjadi tidak hanya usaha orang Batak dalam menyampaikan produk yang akan di jual atau dipasarkan, hal ini juga terjadi di kalangan orang tua Batak terhadap anaknya apabila si anak hendak berkeluarga tetapi memilih jodoh yang bukan Batak, maka kata-kata itu sering muncul.

Tapi terkadang usaha orang Batak untuk mencari benar-benar yang masih memiliki kepribadian atau jiwa orang Batak itu sendiri sangatlah sulit, apalagi sekarang ini banyak orang Batak yang merantau dan lahir di daerah yang bukan Batak.

Batak yang terkenal dengan adaptasinya dengan istilah "dimana bumi dipijak disitu langit di junjung" sering melupakan identitas dirinya.
Yang lebih mengherankan lagi, begitu banyaknya orang Batak yang malu menjadi orang Batak. Contohnya, Si Togap yang baru saja menginjak kota Jakarta yang dahulunya bahasa Bataknya begitu kental namun setelah tiga hari di Jakarta, Togap sudah tidak mengatakan "ahu, aku, kau,ho" lagi, tapi berubah menjadi "gue,lo", walau lawan bicaranya adalah orang Batak yang fasih berbahasa Batak dan masih dari kampung, begitu juga dengan orang-orang Batak yang merantau ke luar negri contohnya USA,Jerman,atau yang lainnya.Demikian juga yang terjadi dengan Keluarga Si Monang. Prinsip "Dang Tumagon Tu Halak Adong Do Hita" berlaku dalam pencarian jodoh boru halak hita (Batak). Monang yang merantau ke Jakarta, rupanya jatuh cinta dengan seorang gadis boru Batak namanya "Butet" di Jakarta dan berniat untuk menikahi "Butet" tersebut, ingat pesan orang tuanya "Monang, Anakku kalau kamu pergi merantau jangan lupa, tetap harus boru Batak yang nantinya menjadi istrimu" pesan orang tuanya.

Butet yang lahir dan besar di Jakarta sangat kental dengan budaya Metropolitannya. Butet juga setuju untuk menikah dengan si Monang. Monang juga sudah mengajari Butet sedikit-sedikit bahasa Batak. Lalu monang mengabari si Bapak agar datang ke Jakarta untuk menemui calon mantunya.

Si Bapak pun kemudian datang dengan senang hati karena si Monang telah menemukan jodoh boru Batak. Sampailah di rumah si Monang, Bapak tersebut mengetok pintu dan yang membukakan adalah calon menantunya, dengan riak gembira si Butet berteriak "abang, abang si Amang dah datang" kerasnya. Dengan hati gundah si Bapak terkejut "bah, bah baru aja sampai, belum aja jadi menantu udah di bilang awak si Amang, yang dikiranya awak bodat yang diharangan itu" gundahnya. Sementara si Monang tertegun diam "Bapaknya, sudah awak bilang ngga mesti orang Batak tapi Bapak paksa awak, adapula istilah dang tumagon tuhalak adong do halak hita, aneh," pikirnya.

Adapun kisah diatas sebenarnya diangkat dan dicoba di ubah kedalam bahasa Indonesia agar pembaca dapat mengerti, dan memahami sesungguhnya Adat atau kebiasaan itu tidaklah menjadi penghambat kita untuk bergaul atau berteman, tetapi memacu kita kearah yang lebih baik dan lebih menghargai.

Kita tidak mesti menikah dengan orang Batak, apalagi dengan istilah-istilah di atas. Tetapi kita harus mencari yang terbaik buat kita tanpa harus melupakan adat atau kebiasaan Batak itu sendiri. Karena dari dahulu orang-orang Batak yang maju sekarang adalah orang-orang Batak yang telah ditanamkan kebiasaan dan sifat-sifat Batak itu sendiri.
Read More

Penyeimbang Dan Hak Kesulungan

Penyeimbang Dan Hak Kesulungan

Setiap orang yang mengaku dirinya Batak, pada umumnya masing-masing mempuanyai "Tarombo" atau silsilah, dengan begitu mereka akan mengetahui garis keturunannya masing-masing. Di dalam tarombo tersebut, akan kelihatan hubungan satu marga dengan marga lain yang disebut kelompok marga, dan didalam kelompok marga sendiri harus saling membantu.

Artinya apapun yang terjadi terhadap seorang dari kelompok marga (punguan) apakah sedang susah atau senang akan berpengaruh terhadap kelompok marga tersebut...???

Sebagai contoh:
Mangganas Manik diangkat dan dilantik menjadi Bupati disebuah daerah yang otomatis akan menjadi kebanggaan bagi marga Manik lainnya, dan Sebaliknya Mangganas Manik tentu akan merasa malu jika mendengar seorang yang bermarga Manik terlibat Penipuan dengan sesama marganya sendiri dan sudah tersebar beritanya di berbagai media informasi baik itu lisan maupun tulisan.
Oleh sebab itu, sebesar apa pun permasalahan yang terjadi dalam satu marga maka akan diusahakan penyelesaiannya oleh kelompok marga itu sendiri...???

Adapun kelompok2 marga yg kita pernah perhatikan sangat banyak sekali, antara lain: Kelompok Borbor Marsada, Kelompok Lontung Marsada, Kelompok Malau Raja, kelompok Sagala Raja, dan masing2 kelompok tersebut masih terdiri dari berbagai macam marga lagi dan itu sangat banyak sekali jika dijabarkan.

Kelompok2 punguan marga2 diatas adalah sebagian dari salah satu yg terbesar, Namun jika kita menelusuri lebih kebawah lagi, kelompok2 punguan marga diatas akan membentuk kelompok2 kecil lagi, sebagai contoh seperti kelompok Marga Sipahutar boru dan bere, kelompok marga Pasaribu boru dan bere, dan kelompok2 kecil yg lainnya.Dalam adat Batak yang patrilinear, suatu marga dilihat dari garis ayah. Karena itu, dari satu marga dalam adat Batak, selalu ada yang disebut penyeimbang.
Penyeimbang bisa diartikan sebagai orang yang dituakan dalam marga itu. Orang tersebut sesuai garis keturunan ayah (patrilinear), berada dalam posisi sebagai anak tertua. Dialah yang kemudian disebut sebagai penyeimbang.
Apakah Penyeimbang ini bisa disebut dengan anak SULUNG yg pastinya mempuanyai Hak kesulungan dalam suatu marga atau punguan...???

Melihat pengertian penyeimbang ini, posisi seorang penyeimbang apakah cuma berlaku dalam marga dia sendiri..??
Semisal, Penyeimbang dari marga A, tidak serta-merta menjadi penyeimbang untuk marga lain...??
Tanpa disadari, hal ini sekaligus mengabaikan marga-marga yang selama ini hidup dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan masyarakat Batak.

Kalau kita menarik ulur sejarah ke belakang yaitu pada jaman Penjajahan, Secara tidak langsung dampak politik adu domba Penjajah masih terasa hingga sekarang, **masa seh/ido hape??**

Pada masa jaman sisingamangara XII, Pihak Sisingamangaraja XII dikritisi dan dituduh telah lalai dengan ritus-ritus tertentu dalam budaya Batak. Perbedaan budaya tersebut, yang seharusnya menjadi titik tolak perpecahan, akhirnya hanya tameng saja demi perpecahan Sisingamangaraja XII.
Masyarakat Batak terkotak-kotak dan dengan mudah kedaulatan bangsa Batak dikuasai dan dijajah.

Apakah Hal tersebut bisa terjadi di jaman sekarang..??

Karena dengan keyakinan itu, setiap kelompok marga (punguan) akhirnya secara tidak langsung dibenak masing2 hanya memikirkan bagaimana caranya agar identitas atau nama yang dimilikinya mendapat pengakuan secara luas sebagai orientasi masyarakat Batak dibeberapa tempat. Dengan cara berpikir seperti itu, mereka memposisikan identitas kelompok (punguan) lain sebagai lian (the other), sesuatu yang tak perlu diperhatikan apalagi dipikirkan dan bisa jadi dianggap sebagai musuh. Mereka malah berharap identitas di luar identitasnya harus dipunahkan/dihapus agar kelompok-kelompok pemilik identitas bersangkutan bisa mengubah orientasinya..

Kita semua tahu harmonisasi BATAK adalah dinamika kehidupan yang di dadasari Tatanan sosial DALIHAN na TOLU. Filosofi Dalihan na Tolu berperan sebagai tuntunan Kekerabatan marga-marga Batak tanpa terkecuali.
Kalo pun yang dimaksud " terkotak -kotak" itu persatuan-persatuan marga, maka itupun fakta sejarah yang tak terelakkan.

Kenapa..??
Karena terjerat oleh kepentingan pribadi/komersil..??
Karena ketamakan...??
karena kekuasaan..??
karena nafsu serakah..??
Read More

Jangan Rebut Hak Kesulunganku!

Jangan Rebut Hak Kesulunganku!

Siapapun orangnya didunia ini, tentunya tidak ingin bila hak kesulungannya harus direbut bukan.. ??,
kenapa?, Hak kesulungan merupakan suatu yang sangat-sangat berharga yang sudah kita dapatkan semenjak Bunda melahirkan kita.

Tentunya seorang adik haruslah hormat serta taat kepada sang Abang, tetapi bukan berarti si Abang meremehkan seorang adik.

Semuanya ini sudah mempunyai aturan tersendiri yang harus dijaga, dihormati dan dijungjung tinggi didalam kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi, pada zaman sekarang ini tak jarang kita lihat bahkan sebahagian dari kita mungkin ada yang mengalaminya, Katakanlah itu, karena mungkin si Abang lebih kaya dan berkedudukan, sehingga dialah yang sepantasnya dihormati dan disegani walaupun dia tidak benar.

Itulah sifat manusia, selalu harus lebih disegala hal, bahkan contoh kecil dalam keluarga, apa jadinya jika seorang Adik harus selalu taat dan menuruti kehendak sang Abang tanpa memikirkan sebenarnya alangkah sakit dan terhinanya sang Adik atas perlakuan yang sudah melampaui batas, tidak berterima pastilah sakit yang amat sangat bukan..?

Kenapa??, Tentu pastilah ada sesuatu yang sangat berharga buat diperebutkan yang bisa membuat dirinya menjadi lebih berarti walau harus mengorbankan perasaan dan naluri sang Abang yang semestinya dihormatinya karena lebih tua dari padanya.Kalau kita kaitkan dengan Falsafah tentang Partuturan, dimana hubungan kekeluargaan di antara ketiga unsur Dalihan Na Tolu.
Sesuai dengan adanya 3 unsur itu maka macam hubungan kekeluargaan pun ada tiga, yaitu:

1. Hubungan kita dengan “dongan sabutuha”

2. Hubungan kita dengan “hulahula”

3. Hubungan kita dengan “boru”

Dan sudah seharusnya kita semua harus menjaga dan memelihara agar ketiga macam hubungan itu selalu berjalan dengan baik dan sempurna.

Tapi jangan lah rebut hak atas kesulungan hanya untuk mempermainkan dan hanya agar menggeser posisi persaudaraan didalam keluarga guna merasa hebat dengan melanggar aturan dan norma-norma yang sudah menjadi hak masing-masing bukan..?!

Berbahagialah orang yang selalu belajar, menghargai dan menghormati bahkan mencintai sesama manusia baik itu didalam keluarga maupun Bangsa dan Negeri ini karena sudah pasti orang itu dihormati.
Dan sebaliknya orang yang tidak pernah belajar menghormati dan menghargai, tentu orang tersebut selalu dicemoh dan dibenci.

Dari membaca Cerita Diatas, apakah teman-teman ada yang pernah mengalaminya dengan salah satu keluarga atau teman semarga yang lain baik dalam keluarga maupun dalam komunitas/Punguan..??
Read More

Fenomena Medis: Mengapa Orang Batak Jago Nyanyi?

Fenomena Medis: Mengapa Orang Batak Jago Nyanyi?

Orang Batak jago nyanyi, wah itu sih sudah seantero Nusantara sudah tau. Indonesia Idol pada season pertama pernah merasakan kemegahan suara seorang Joy Tobing, selain itu ada banyak penyanyi top di negeri ini yang merupakan etnis Batak. Orang Batak, Manado, dan Ambon memang terkenal akan manisnya suara mereka.

Saya sendiri baru benar-benar percaya hal tersebut setelah bercokol di Medan.
Ada satu hal yang saya rasakan sedikit berbeda antara misa di gereja saat di Jakarta dengan di Medan. Di Jakarta umatnya sangat banyak tapi suaranya cukup lantang setiap kali menyanyi.
Sedangkan selama misa di Medan, saya kira umatnya jauh lebih sedikit setiap misa tapi suaranya itu loh...menggelegar!
Bahkan tidak heran jika sebagian umat, yang kebanyakan memang orang Batak, masih terus bernyanyi atau bersenandung usai misa, saat melangkah keluar dari lapangan parkir atau menunggu angkot.Saya menjadi cukup penasaran akan hal tersebut, apa sih yang bisa membuat suara orang Batak itu kencang-kencang, entah memang merdu atau lumayan merdu.
Sebagai seseorang yang bergerak di bidang science, maka saya tertarik untuk melakukan observasi kecil-kecilan.
Ketika sedang memiliki waktu luang di kamar ICU maka saya seringkali main ke unit radiology di rumah sakit kami. Disana saya mencari foto-foto rongten kepala yang dilakukan sepanjang hari.
Sambil bertanya dengan spesialis radiologinya, saya mencoba mengumpulkan dan menyimpulkan foto-foto kepala pasien yang orang Batak. Dan tebak apa yang dapat kami (saya dan dokter radiology) simpulkan dari observasi amatir tersebut ? Ternyata orang-orang Batak kebanyakan memiliki rongga sinus wajah yang relative lebih besar daripada orang-orang pada umumnya.

Sebagai penjelasan, tulang wajah kita diciptakan oleh yang diatas tidak berupa tulang yang padat 100% melainkan di beberapa lokasi terdapat rongga kosong yang disebut sinus. Secara umum ada 4 pasang sinus di wajah kita yaitu sinus frontalis (dahi), maksilaris (pipi), ethmoidalis (hidung) dan sphenoidalis (dasar otak).

Sudah lama hal tersebut diketahui di dunia medis tapi sudah lama pula kami tidak mengetahui dengan pasti apa fungsi rongga-rongga aneg tersebut, karena prinsipnya apa yang dibuat Tuhan tidak pernah tanpa penjelasan yang mengagumkan. Salah satu teori mengatakan bahwa sinus-sinus tersebut berperan penting dalam resonansi saat bersuara atau bernyanyi.
Dalam dunia tarik suara saya kira ada 3 hal dasar yang penting dimiliki oleh seorang penyanyi yaitu segi teknik menyanyi termasuk teknik pernapasan, timbre (warna suara) yang mungkin berupa bakat bawaan dan resonansi (segi organik atau anatomik).

Resonansi ini sudah lama diduga berkaitan dengan suara-suara yang berdentang di dalam rongga-rongga sinus. Dan bisa jadi rongga sinus yang besar-besar dari rekan-rekan kita yang orang Batak membuat resonansi mereka jauh lebih baik sehingga suara mereka lebih menggelegar saat menyanyi.
Tapi tentunya untuk benar-benar menjadi penyanyi kita tidak harus membutuhkan resonansi yang besar semata melainkan juga segi teknis dan juga timbre yang khas
Read More

Istilah Batak Elat, Teal dohot Late

Istilah Batak Elat, Teal dohot LateMangubati sahitni halak hita, ima : 
MAJU ( MAradu JUgul ) , DENDAM , TEAL , ELAT , LATE dohot uduranna.
AIDS ( Angkuh, Iri, Dengki dan Sombong )

Ada satu lagu Batak yang dapat dengan JITU men-simulasikan masalah ini yaitu lagi “Alusi-Au (Ahu)” atau yang dikenal sebagai lagu Marragam ragam oleh Nahum Situmorang, yang dimulai dari kata:

“Mar-ragam ragam do sita-sita di hita manisia” (Ber-ragam ragamlah cita cita kita manusia)
“Mar-Asing asing do anggo pangidoan di ganup ganup jolma” (Berlainanlah pengharapan di tiap tiap orang)
“Hamoraon Hagabeon Hasangapon i do dilului na deba” (Kekayaan Keturunan Kehormatan adalah yang dicari segolongan)
“Di na deba asal ma tarbarita goarna tahe” (sekelompok lain yang penting asal namanya terkenal)
Mungkin prinsip ini yang jika dilihat dari istilah batak Elat, Teal, Late (perhatikan huruf cuma berubah posisi) yang kira-kira setara iri, dengki, benci dll memang tidak jauh dari hal hal yang bersifat Musyrik.

Tetapi, kalau dirogoh lebih kedalam falsafah ini bermuara pada prinsip “Panggoaran” (setara dengan istilah Harga diri) yang jika lebih jauh dirogoh lagi ber-asaz-kan pada Tarombo (silsilah keluarga) suatu “TEAM WORK” yang dimaksudkan agar segala tindakan para keturunan sekarang tidak akan mempermalukan orang tua maupun nenek moyangnya.

Untuk kedepan istilah Elat, teal dan late harus dihapus dari kamus halak kita Batak lewat peningkatan pendidikan yang berkualitas khususnya buat anak cucu kita kelak, hal itu tidak boleh menjadi penyakit kronis yang turun temurun kita idap sampai saat ini, karna hanya akan menjadi pemecah diantara kita sesama orang Batak.

Bayangkan jika kelak, suatu hari nanti halak kita bersatu! apa yang tidak bisa kita lakukan, apa yang tidak bisa kita capai? jangankan Impian kita untuk menjadi propinsi sendiri.. Maka disuatu hari nanti jg akan tercatat bahwa halak kita juga bisa menjadi pemimpin negara ini.

Antong, pauba jala paulak hita ma rohanta, jala tamulai ma sian diritta be!

Horas!!
Read More